Zdeněk Michálek

Rotarián

Poprvé jsem byl přizván k přednášce do RC Ostrava na podzim 1994 Karlem Paigerem. Tehdy jsem pracoval jako ředitel závodu TATRA Příbor vyrábějícího osobní automobily TATRA 613.
Protože jsem měl blízko k práci s mládeží, stal jsem se v rotariánském roce 1996/97, kdy klub přijal prvního zahraničního studenta - Gabriela Cicone z Brazílie, jeho counselorem a vedoucím služby mládeži. Díky zkušenostem ze vzdělávací branže, jsem připravil na 4. 3. 1997 celodenní vzdělávací seminář nazvaný OSOBNÍ KVALITA, kterého se zúčastnilo 65 manažerů.
Ve stejném roce jsem ve spolupráci se střediskem Junáka v Kopřivnici zorganizoval první Skautský tábor s protidrogovou prevencí pro neorganizované děti. Tato tradice nebyla dosud přerušena a již proběhlo 25 táborů. O dva roky později v roce 1999 jsem ve spolupráci s Liborem Friedelem připravil první distriktní seminář RYLA pro mladé talentované vůdčí osobnosti. Od té doby jsem jako předseda distriktní komise Ryla uspořádal 16 úspěšných ročníků tohoto semináře a následně předal tuto funkci Blaženě Mačákové z RC Přerov, která pokračuje dodnes.
V roce 2003 jsem na požádání budoucího Guvernéra D 2240 Jiřího Fasta připravil první participativní PETS seminář pro budoucí prezidenty Rotary klubů na hotelu Relax v Rožnově p.R.

Následně jsem byl jmenován distriktním trenérem a v této funkci jsem působil 3 roky. Moderoval jsem všechny distriktní PETS semináře, shromáždění a konference.
V roce 1999 jsem ve spolupráci s partnerským klubem v Sheffield Matching připravil grant v hodnotě 13 860,- USD na zakoupení 10 ks počítačů pro vybudování počítačové učebny pro mládež a nezaměstnané v Kopřivnici. Ve stejném roce jsem zorganizoval Rotary varhanní koncert v Janáčkově konzervatoři v Ostravě s Martinem Kašpárkem, varhaníkem ze Švýcarska. 
V tomto roce jsem ve spolupráci s Rotary kluby Zlín, Přerov a Kroměříž připravil mezinárodní letní tábor Beauties of Moravia, kterého se zúčastnilo 12 mladých lidí z 12 států.

V dalším roce jsem byl jmenován prezidentem Rotary clubu Ostrava a dne 11. 9. 2004 zorganizoval oslavy 75. výročí RC Ostrava na Žermanické přehradě. Akce se zúčastnilo více než 100 členů a hostů z celé republiky i ze zahraničí. Následovala oslava cesty Rotary zvonů na krajském úřadě (7. 12. 2004) a velká oslava 100 let Rotary v Hradci nad Moravicí společně s RC Kravaře a Frýdek Místek. Přítomni byli i hosté z Anglie, Holandska (Jan Berkelbach), Rakouska a Německa.
V
 roce 2005 jsem byl přizván jako counselor na mezinárodní Rylu v Chicagu a zúčastnil se oslav 100. výročí Rotary International v rámci Rotary Convention.
Toto se opakovalo i o rok později, kdy jsem pracoval jako counselor na mezinárodní Ryle v Malmö a zúčastnil se Rotary Convention v Kodani.

Na počest 100. výročí Rotary jsem na podzim 2005 uspořádal první konferenci Etika v podnikání, které se zúčastnilo 50 hostů. V březnu 2006 jsem s podporou celého klubu připravil seminář PETS v Ostravě s vynikajícím ohlasem

V roce 2006 jsem začal vedle semináře Ryla rozvíjet i spolupráci skautů a rotariánů. Na podporu účasti skautů na světovém Jamboree v Anglii v roce 2007 jsem sesbíral více než 1,5 mil. Kč a umožnil tak účast 50-ti skautů z Moravskoslezského kraje. Návazně na to jsem připravil návrh dohody o spolupráci mezi Rotary distriktem 2240 a Českým Junákem, která byla slavnostně podepsána v květnu 2006 na distriktní konferenci v Českém Krumlově. Za tyto aktivity jsem obdržel nejvyšší distriktní vyznamenání cenu Tomáše Bati a prezidentem Rotary International mi byla udělena cena Cliffa Dochtermanna.

Jsem rovněž nositelem odznaku Paul Harris Fellow. Stal jsem se také následovníkem zakladatele světového skautingu Lorda Badena Powella a v roce 2007 jsem byl  švédským králem Karlem Gustavem  přijat do Světové skautské nadace. Rovněž jsem inicioval členství Rotary distriktu 2240 v Evropské skautské nadaci.

Skutečně podařenou akcí byla druhá konference k Etice v podnikání, která se pod mou taktovkou konala 12. 11. 2009 v Ostravě. Převzal nad ní záštitu prezident Václav Havel a byla na ní osobně přítomna paní Sonja Baťová. Akce se zúčastnilo 150 spokojených účastníků a byla bohatě medializována.

ROTARY 2007 s Brianem Thiessenem

ROTARY 2009 se Sonjou Baťa

V roce 2009 bylo z mé iniciativy a s využitím finančních zdrojů z fondů EU v Kopřivnici vybudováno nákladem 20,4 mil Kč Skautské centrum Vanaivan, které slouží jak rozvoji skautingu, tak jako zázemí pro seminář Ryla i skautské tábory s protidrogovou prevencí. Nyní je i sídlem Rotary klubu Frýdek Místek a Kopřivnice.

V roce 2010 jsem byl prezidentem Rotary international Johnem Kennym jmenován jako counselor na mezinárodní Rylu v Montrealu, kde jsem Rotary distrikt 2240 reprezentoval spolu se 4 mladými lidmi z České a Slovenské republiky. V roce 2011 jsem zastupoval české a slovenské skautující rotariány na světovém jamboree ve Švédsku a rok poté na Rotary Convention v Bangkoku a další léta v Atlantě, Torontu a Hamburku.
V roce 2012 jsem zorganizoval pro Rotary distrikt 2240 ČR a SR třetí konferenci k Etice v podnikání a společnosti. Za tyto úspěchy mi byl guvernérem distriktu udělen odznak Paul Harris Fellow se dvěma safíry. 

V roce 2015 mi bylo světovým prezidentem mezinárodního fellowshipu skautujících rotariánů uděleno výjimečné ocenění Silver Wheel.

V roce 2018/19 jsem vykonával funkci guvernéra Rotary distriktu 2240 pro Českou a Slovenskou republiku a připravil úspěšnou distriktní konferenci spojenou s oslavami 20-ti let distriktu v Praze na Žofíně.
Viz https://www.rotary2240.cz/

Nyní jsem předsedou Mezinárodního fellowshipu skautujících rotariánů v našem Rotary distriktu 2240 a rovněž jeho evropské sekce.
Viz http://www.scoutingrotarians.org/

Současně se aktivně zapojuji do práce Rotary klubu Frýdek Místek a Kopřivnice, jehož jsem členem.
Viz https://www.facebook.com/RC.FMK